نابغه ی خردسال / پیشخدمت و شعبده باز

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
950,00 ﷼
موجودی
نابغه ی خردسال
پیشخدمت و شعبده باز
توماس مان
محمود حدادی

 

«آدم در کار نویسندگی به شخصی ترین مسائل خود می پردازد و در کمال شگفتی می یابد مسئله ملی را مطرح کرده است. به مسئله ملی می پردازد، و نگاه کن که به این ترتیب مسئله ی عام انسانی را به زبان آورده است، آن هم بسيار مطمئن تر از آن که خواسته باشد مستقیم به مسئله ی جهانی بپردازد»
توماس مان، در تفسير آثار خود

داستان نابغه ی خردسال، با همه کوتاهی، از آثار کانونی توماس مان در روانکاوی رابطه ی توده و قدرت است و از این لحاظ با روایت پیش خدمت و شعبده باز درونمایه ای همخوان دارد. داستان نخست را توماس مان در ١٩٠٣ نوشته است و دومين را ١٩٢٩. این امر نشان می دهد در جهان نگری این نویسنده برجسته موضوع انسان و قدرت دغدغه ای پیوسته بوده است. زیرا شعبده بازِ این روایت هم مانند نابغه ی خردسال، مقهور شوق فرمان روایی، می کوشد از راه هایی دو پهلو اراده ی آدم ها را بشکند و بر آنها غلبه کند.

توماس مان، نویسنده ملی آلمان در قرن بیستم، همراه برادرش هاینریش مان رمان آلمانی را به عرصه ی ادبیات جهانی درآورد. وی در دوران حكومت هيتلر هجرت کرد، تا حافظ معنویت میهن فریب خورده ی خود در غربت باشد. از این رو گفته است آن جا که من هستم، فرهنگ آلمان آن جاست.

 

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.