در کسوت ابر

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
900,00 ﷼
موجودی
در کسوت ابر
مهستی بحرینی
مجموعهٔ شعر

در کسوت ابر
مهستی بحرینی
مجموعهٔ شعر
انتشارات نيلوفر

آه ای مردم! دلی گم کرده ام
در عبور از وهم زاران، با همه ناباوری
بر بلندای خیال
قلهٔ نیلوفری
گر کسی خواهد به من بازآرادش
این نشانی: کوی بی نام و نشان
سایه سار عاشقان
مژدگانی:
هر که پیدایش کند، برداردش!

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.