شادینامه کوتاه فرانسس مکامبر و بیست و هفت داستان دیگر

PDFچاپایمیل
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
3500,00 ﷼
موجودی
شادینامه کوتاه فرانسس مکامبر
و بیست و هفت داستان دیگر

نوشته ارنست همینگوی

ترجمه صالح حسينى

شادینامه کوتاه فرانسس مکامبر
و بیست و هفت داستان دیگر

نوشته ارنست همینگوی

ترجمه صالح حسينى

 

دنیای آثار همینگوی مشخصاً خشن است و اغلب هم سبع، دنیای جنگ است و جنایت و ریخت و پاش و میدان گاوبازی و رینگ بوکس و نخجیرگیری و ماهیگیری در دریای ژرف. نیز دنیای آثارش دنیای شکست خوردگان و ولگردان و مشت زنان حرفه ای مست و همجنس بازان و مستان و نویسندگانی که استعدادشان را حرام کرده اند و اُپراخوانانی که مستمعان هرچه دستشان می آید به آنان پرتاب می کنند و گاوبازانی که خود را باخته اند. دنیای آثارش دنیای ترس و نومیدی است و این نومیدی گاهی فلسفی است، دنیایی که آدمی نمی تواند معنایی در آن بیابد، دنیای عدم. پرسوناژ سنخی آثار همینگوی همواره زیر سایه تباهی قرار دارد، و این تباهی جنبه درونی هم دارد که همانا تباهی روحی و تباهی نفس است.
"رابرت پن واران"

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.